طرح CPR «احیای کنکوری‌ها» ببینم!
طرح CPR «احیای کنکوری‌ها» ببینم!
0
0

مباحث مشترک نظام قدیم و جدید

12442 بازدید

مباحث مشترک نظام جدید و قدیم

هشدار: با توجه به اینکه بعضی قسمت­ها از نظام قدیم حذف شده و یک سری مطالب به نظام جدید اضافه شده ، دانش آموزان نظام قدیم توجه کنند که اگر قصد حذف مبحثی را داشتند ، از این مباحث باشد و حتی اگر قرار است تست برای این مباحث کار شود ، به میزان کمتری روی این مباحث تمرکز کنند.

ادبیات:

 • آرایه های ادبی بدون کم و کاست:
 • نکته: اصطلاح جناس همسان و ناهمسان به جای جناس تام و ناقص تفاوت کوچک میان مطالب این دو نظام در مبحث آرایه های ادبی است. )
 • اغلب جفت های املایی (هم آواها، مانند صبا و سبا) در هر دو نظام مشترک است.
 • زمینه های حماسه، مفهوم ادبیات پایداری، طنز و نقیضه پردازی موارد اصلی اشتراک میان سبک شناسی دو نظام است.
 • انواع واژه ها (ساده، مرکب و …)، جمله ساده و مرکب، جمله هسته و وابسته، حروف ربط وابسته ساز، واو عطف، حروف اضافه ساده و مرکب، مسند، مفعول، متمم (بدون توجه به نوع متمم) نهاد، بدل نقش تکرار (نقش های تبعی)، نقش های ضمیر پیوسته شیوه عادی و بلاغی، رای حرف اضافه، رای بدل از کسره (فک اضافه)، هسته و وابسته در گروه اسمی، وابسته های وابسته، نمودار پیکانی گروه اسمی، انواع «ان» موارد مشترک دستور زبان فارسی میان دو نظام است.
 • توجه: واج شناسی، فرایندهای واجی (آوایی) و ویرایش ویژه نظام قدیم است.
 • مفاهیم رایج در تست های تناسب مفهومی (قرابت معنایی) میان دو نظام تفاوت خاصی ندارد.
مباحث مشتر نظام جدید و قدیم
 • دین و زندگی:

در دین و زندگی نظام جدید ۱۲ درس سال دهم،۱۲ درس سال یازدهم و ۱۰ درس سال دوازدهم داریم در حالی که در نظام قدیم ۱۶ درس سال دوم، ۱۶درس سال سوم، ۱۰ درس پیش دانشگاهی داشتیم.

 • از آنجایی که درس دین و زندگی جزو دروس توصیفی است تاکید می کنیم به خصوص در متون حفظی از منابع خود استفاده کنید و به علت ریز و موردی بودن سوالات در هر نظام امتحانی که هستید حتما منابع خود را مطالعه کنید.
 • فارغ التحصیلان نظام جدید نیز به علت تغییرات منابع بهتر است کتب درسی جدید را تهیه کنید.

مطالب مشترک دو نظام در درس عربی

مشترکات عربی در کتاب های قدیم و جدید در زمینه افعال :

 • شناخت زمان فعل ماضی ، مضارع، امر، نهی ، منفی و معادل ماضی استمراری
 • شناخت افعالی که سوم شخص ماضی آن ها ، دارای حروف زائدند.( وزن ماضی ، مضارع ، امر و مصدرآنها)
 • شناخت فعل مجهول در زبان عربی
 • هدف، فقط شناخت افعال برای ترجمه صحیح است.
 • تشخیص و ترجمه فعل در جمله ای که اسم نکره را توضیح می دهد. (بدون اشاره به جمله وصفیه نیست)
 • تشخیص ادوات شرط
 • تشخیص فعل شرط و جواب آن
 • ترجمه فعل مضارع همراه با حروف «أن ، لن ، حتى، کی ، ، یکی»
 • ترجمه فعل مضارع همراه با حروف «لم ، لای نهی ، لام امر»
 • شناخت انواع «ل» و تأثیر آن ها بر ترجمه فعل

مواردی از کتاب های نظام قدیم که در کتاب های جدید حذف گردیده است:

 • صیغه افعال ( غایب ، مخاطب ، متکلم)
 • لازم و متعدی
 • بیان لفظ ثلاثی مجرد و مزید و ذکر باب
 • ساخت فعل در صیغه های مختلف و با بردن فعل به ابواب ثلاثی مزید
 • ساخت فعل معلوم و مجهول
 • اعراب فعل شرط و جواب آن
 • اعراب فعل مضارع منصوب ، مضارع مجزوم
 • ساخت فعل با حروف ناصبه یا جازمه

مشترکات عربی در کتاب های قدیم و جدید در زمینه اسم ها :

 • شناخت مفرد، مثنى و جمع ( علامات مثنى و جمع)
 • شناخت مذکر و مؤنث
 • شناخت اسم فاعل ، اسم مفعول و اسم مبالغه (باید نوع این اسم ها را تشخیص داد و به شکل درست ترجمه کرد)
 • تشخیص اسم تفضیل و ترجمه صحیح آن
 • تشخیص اسم مکان و ترجمه صحیح آن
 • شناخت ۲ نوع معرفه ( معرفه به «ال» ، اسم علم)
 • تشخیص اسم نکره

مواردی از کتاب های نظام قدیم که در کتاب های جدید حذف گردیده است:

 • یادگیری انواع مذکر و مؤنث
 • جامد و مشتق و انواع آن
 • ساخت اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه
 • ساخت اسم تفضیل
 • ساخت اسم مکان
 • شناخت و ساخت اسم زمان
 • تشخیص بقیه موارد اسم معرفه (اسم اشاره، اسم موصول، معرفه به اضافه ، سایر)

اعداد: ( این دو مبحث در نظام جدید وجود دارد)

 1. شناخت عدد و تشخیص نوع آن «اصلی یا ترتیبی» ( به منظور ترجمه درست و تشخیص نوع اعداد برای پر کردن جای خالی)
 2. شناخت معدود

مواردی از کتاب های نظام قدیم که در کتاب های جدید از مبحث اعداد حذف گردیده است:

 • نوشتن معدود مناسب و مطابقت عدد و معدود
 • نوشتن عدد به عربی ( مگر انتخاب از بین موارد ذکر شده)
 • قانون عدد نویسی

     نقش کلمات در جمله ( المحل الإعرابی): ( این موارد در نظام جدید وجود دارد)

 • تشخیص جمله اسمیه و فعلیه
 • تشخیص ارکان جمله «فاعل (فقط اسم ظاهر)، مفعول ، مبتدا ، خبر ، مضاف الیه ، صفت (مفرد)، جار ومجرور »
 • حال مفرد و ترجمه صحیح آن (بدون توجه به اعراب)
 • جمله حالیه اسمیه
 • شناخت مستثنی
 • ترجمه صحیع جمله دارای اسلوب حصر
 • تشخیص مفعول مطلق نوعی و تأکیدی
 • ترجمه درست مفعول مطلق

مواردی از کتاب های نظام قدیم که در کتاب های جدید حذف گردیده است :

 • شناخت و ذکر اعراب کلمات
 • حرکت گذاری بر اساس نقش کلمات
 • انواع فاعل ( ضمیر بارز و مستتر)
 • ذکر نوع خبر
 • تشخیص نایب فاعل
 • انواع صفت ( صفت مفرد و جمله وصفیه)
 • تطابق موصوف و صفت
 • اعراب حال
 • تشخیص ذوالحال و مطابقت حال و صاحب حال
 • جمله حالیه فعلیه
 • شناخت مستثنی منه
 • مستثنی مفرغ
 • اعراب مفعول مطلق نوعی و تأکیدی – ساخت مفعول مطلق

افعال ناقصه:

 • شناخت افعال ناقصه
 • ترجمه افعال ناقصه
 • شناخت معانی متفاوت «کان»
 • حروف مشبهه بالفعل: شناخت حروف مشبهه بالفعل «ان ،أن ،کأن ، لکن ، لیت، لعل»
 • ترجمه حروف مشبهه بالفعل
 • شناخت انواع لا: شناخت لای نهی، نفی و نفی جنس
 • تشخیص انواع «لا»
 • ترجمه جمله همراه با لای نفی جنس

مواردی از کتاب های نظام قدیم که در کتاب های جدید حذف گردیده است :

 • تشخیص اسم و خبر افعال ناقصه و اعراب آنها
 • تاثیر افعال ناقصه بر اعراب کلمات مابعد
 • تشخیص اسم و خبر حروف مشبه بالفعل و اعراب آنها
 • تاثیر حروف مشبه بر کلمات بعد از این حروف
 • تشخیص اسم و خبر لای نفی جنس و اعراب آنها

برای دریافت بقیه مباحث مشترک نظام قدیم و جدید روی دانلود کلیک کنید.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.medicalstus.ir/?p=1277
اشتراک گذاری:
medical_stus
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد مباحث مشترک نظام قدیم و جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.